MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN

Cám ơn quý vị đã quan tâm đếnMTA Vietnam, triển lãm quốc tế hàng đầu về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại.

Triển lãmMTA Vietnam 2023dự kiến tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế SECC từ ngày04 – 07/7/2023

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN NGAY HÔM NAY !

Mọi thắc mắc xin liên hệ chúng tôi qua BTC Mr. Justin Pham:

Share this post

eBrochure

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN
    Baidu
    map