MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi
Nếu có bất kì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Việt Nam

Sally Nguyen
T: +84 28 3622 2588 / 168
E:[email protected]

Châu Á

William Lim / Carolyn Lee
T: +65 9452 2976 / +65 6989 6555
E:[email protected]

Các khu vực còn lại

Garrison Hunte / Shaun White

T: +44 (0) 79 7688 7088

E:[email protected]/[email protected]

Mr. Justin Pham

T: +84 3622 2588 / 109
E:[email protected]

Ms. Donna Ha

T: +84 3622 2588 (159)

E:[email protected].

Tracy Nguyen (Ms. Thúy)

T: +84 3622 2588 / 136
E:Tracy.nguyen.vn@informa.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM SES VIỆT NAM
Lầu 10, Toà nhà Hà Phan
17-17A-19, Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT: +84 28 3622 2588
Fax: +84 28 3622 2527

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN
    Baidu
    map