MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh mục khách tham quan

Mô Hình Kinh Doanh
Nhà máy / Đơn vị sản xuất
OEM / Nhà thầu
Nhà phân phối / Đại lý
Đơn Vị Nhập Khẩu / Xuất Khẩu
Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ
Cơ quan Chính phủ / Hiệp hội thương mại
Đơn vị báo chí truyền thông
Và các mô hình khác
Hoạt Động Kinh Doanh
Hàng không & hàng không vũ trụ
Phụ tùng thiết bị ô tô
Điện & điện tử
Nội thất & hàng gia dụng
Hệ thống Nhiệt, Thông gió, Điều hòa và Điện lạnh (HVACR)
Dịch vụ gia công
Thiết bị y tế
Chế tạo kim loại
Dầu & Khí đốt / Kỹ thuật hóa học
Sản phẩm nhựa & cao su
Cơ khí chính xác & công nghiệp phụ trợ
Bơm & van
Gia công kim loại tấm
Dụng cụ, đúc & khuôn mẫu
Đồ chơi & sản phẩm giải trí
Hàn
Dây nối / Ống nối / Đường ống
Hiệp hội Thương mại / Cơ quan Chính phủ / Viện Hàn lâm
Báo chí & Truyền thông
Và các hoạt động khác

Share this post

eBrochure

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN
    Baidu
    map