MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

fb88 vina com

Được cập nhật đến ngày 29.5.2023

13,200 m2

Diện tích trưng bày

400+

Công ty trưng bày

17+

Quốc gia/ Vùng lãnh thổ

10+

Nhóm gian hàng quốc tế

12,505+

Khách tham quan chuyên ngành

fb88top1

MTA VIETNAM VIDEO

Hành trình của MTA Vietnam 2023

ĐẶT GIAN HÀNG
FB88 slot games

f88 bet1

CÁC ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY 2023

ĐƠN VỊ BÁO CHÍ & ĐỐI TÁC

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN
    Baidu
    map