MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Truyền Thông & Đối tác

Truyền Thông & Đối tác
Chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của chúng tôi đến các đơn vị truyền thông & đối tác trong suốt thời gian qua

Được thành lập vào năm 1987, Fastener World đã được dành riêng để kết hợp và thúc đẩy ngành công nghiệp cùng với nhiều doanh nghiệp Fastener của Đài Loan. Chúng tôi cung cấp các tạp chí và nền tảng trực tuyến B2B cho các công ty liên quan đến Fastener để công khai hiệu quả và chính xác, và chúng tôi đưa khách hàng tham gia triển lãm trong và ngoài nước, điều này khiến chúng tôi không chỉ là một nền tảng tiếp thị có uy tín ở Đài Loan, mà còn là một phương tiện truyền thông tiếp thị được công nhận trên toàn thế giới. Các dịch vụ tùy chỉnh của chúng tôi giúp tối đa hóa lợi ích của khách hàng và chúng tôi tự hào khi giúp ngành công nghiệp liên quan phát triển.

Metals and Mining Review là tạp chí công nghệ và kinh doanh hàng đầu cung cấp nền tảng thông tin trong ngành, bao gồm nhiều đề xuất giá trị đến từ đơn vị cung cập dịch vụ kim loại, giúp kết nối họ với người đọc của chúng tôi. Tạp chí có cả bản in và kỹ thuật số, với hơn 37.000 người đăng ký ấn phẩm và hơn 61.000 người đăng ký trực tuyến.

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN
    Baidu
    map