MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

‘Gã khổng lồ’ Goertek dự kiến rót hơn 6.800 tỷ đồng vào Việt Nam để mở rộng sản xuất, địa phương nào sẽ được chọn?

23/01/2024

Theo trang South China Morning Post (SCMP), Goertek cho biết công ty sẽ đầu tư tới 280 triệu USD để thành lập một công ty con tại Việt